Pašto korespondencijos tvarkymo ir išsiuntimo taisyklės

 

 1. Bendrosios nuostatos

  Pašto korespondencijos tvarkymo ir išsiuntimo taisyklės nustato pašto korespondencijos tvarkymo ir išsiuntimo tvarką. Taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos

  Pašto įstatymu (Žin., 1999, Nr. 36-1070; 2004, Nr.60-2125), Pagrindinėmis Pašto

  tinklo Charakteristikos ir Pasiuntinių Pašto Paslaugų kokybės reikalavimais, Pasaulinės pašto sąjungos Pašto Korespondencijos Reglamentu.

  Taisyklėse vartojamos sąvokos:

  Pašto siunta-adresuota ir išsiųsti paruošta siunta, kurią turi pristatyti pašto ar pasiuntinių

  paslaugų teikėjai. Tai pašto korespondencijos, reklaminė pašto siunta, taip pat siunta, kurioje siunčiami spaudiniai ir pašto siuntiniai. Pašto siunta gali būti: paprastoji, registruotoji, įvertintoji, išpirktinė.

  Pašto siuntinys-paštu siunčiami daiktai (prekės), tarp jų ir neturintys komercinės vertės.

  Tarptautinė pašto siunta-pašto siunta, siunčiama iš vienos valstybės į kitą.

 

2. Pašto korespondencijos paslaugų teikimo sąlygos:

1)Pašto korespondencijos siuntos iš siuntėjų surenkamos vieną kartą per dieną, užsakymą pateikus telefonu;

  1. Siuntėjas, atiduodamas pašto korespondencijos siuntas, privalo pateikti užpildytą pašto siuntų, siuntinių perdavimo-priėmimo lydraštį

  2. Siuntėjas lydraštyje surašo registruotas pašto korespondencijos siuntas nurodydamas tikslų gavėjo pavadinimą (vardą, pavardę) ir adresą. Siunčiamų paprastų pašto korespondencijos siuntų kiekis įrašomas eilutėje ''Paprastų laiškų kiekis''.

  3. UAB ''Drusvilma'' įsipareigoja teikti šias korespondencijos tvarkymo paslaugas:

   a) paruošti pašto siuntas išsiuntimui, sudedant ar supakuojant jas į specialius vokus, išlaikant siunčiamos korespondencijos konfidencialumą.;

   b)paruošti sąrašus ir užpildyti visus reikalingus pašto siuntų išsiuntimo dokumentus;

   c) pristatyti siuntas kitam pašto paslaugų teikėjui;

   d)jei pašto siuntoje yra draudžiamų siųsti daiktų, pašto paslaugų teikėjas tokią siuntą grąžina siuntėjui arba konfiskuoja įstatymų nustatyta tvarka.

 

3.Siunčiamų Lietuvoje pašto siuntų adresavimas:

 1. Adresuojant pašto siuntą pirmiausia rašoma gavėjo arba siuntėjo vardas ir pavardė, valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės,organizacijos, kito subjekto pavadinimas, gatvės pavadinimas su namo bei buto numeriais (jei tokie yra), pašto kodas ir miesto pavadinimas. Siunta, siunčiama į gyvenamąsias vietoves, kuriose nėra gatvių ir namų numerių-tuomet gavėjo vardas rašomas nesutrumpintas.

 2. Adresuojant pašto siuntą, siunčiamą į savivaldybės centrą, po gavėjo vardo ir pavardės ar įstaigos pavadinimo rašomas gatvės pavadinimas, namo ir buto numeriai, pašto kodas ir miesto pavadinimas.

 3. Jei pašto siunta siunčiama į vietovę, kurioje nėra pašto, gavėjo pašto pavadinimas rašomas po gyvenamosios vietovės pavadinimo prieš pašto kodą ir savivaldybės pavadinimą.

 4. Visi adreso duomenys ant pašto siuntos rašomi aiškiai ir įskaitomai valstybine kalba.

 5. Gavėjo adresas rašomas priekinėje pašto siuntos pusėje, apatiniame dešiniajame kampe. Siunčiant laiškus vokuose su permatomu langeliu gavėjo adresas nurodomas langelyje po permatoma plėvele.

 6. Siuntėjo adresas rašomas ta pačia tvarka kaip ir gavėjo. Yra tik du skirtumai:

  a)siuntėjo adresas rašomas priekinėje pašto siuntos pusėje, viršutiniame kairiajame kampe. Jei nėra vietos priekinėje pašto siuntos pusėje, viršutiniame kairiajame kampe, siuntėjo adresas rašomas kitoje pašto siuntos pusėje, viršuje, centre.;

  b) siuntėjo vardas ir pavardė ar įstaigos pavadinimas rašomi vardininko linksniu.

  1. Siuntų įpakavimas

   1) Pašto korespondencijos siuntoms siųsti naudojami vokai, pagaminti iš standaus popieriaus ar kitos patvarios medžiagos.

   2) Siuntiniai gali būti įpakuojami į kartonines, medines, metalines, fanerines dėžutes arba į kitą patvarią medžiagą.

   3) Vokas arba pakuotė turi būti pritaikyti prie siunčiamų daiktų formos ir rūšies bei transportavimo sąlygų.

   4) Siuntos, įpakuotos į kartonines dėžutes, popierių, perjuosiamos lipniąja juosta.

   5) Stikliniai ar kiti dužūs daiktai turi būti dedami į kietą dėžutę, pridėtą atitinkamos apsauginės medžiagos.

    

  2. Draudžiami siųsti daiktai

   1) Pašto siuntose draudžiama siųsti:

   a) monetas, banknotus, čekius ar bet kokius pareikštinius vertybinius popierius, kelionės čekius, apdirbtą ar neapdirbtą platiną, auksą ar sidabrą, brangakmenius, papuošalus ar kitus vertingus daiktus;

   b) narkotines ar psichotropines medžiagas;

   c) ginklus, sprogiąsias, degiąsias, radioktyviąsias ir kitas pavojingas medžiagas;

   d) daiktus su įžeidžiančio ar nepadoraus pobūdžio užrašais ar atvaizdais;

   e) daiktus, kuriuos įvežti ir naudoti gavimo šalyje draudžiama;

   f) gyvus gyvūnus, išskyrus bites,dėles, šilkverpius, parazitus bei kenkėjų naikintojus, siunčiamus registruotuose smulkiuosiuose paketuose oficialiai pripažintoms institucijoms;

   g)alkoholinius gėrimus, kurie stipresni kaip 70 proc.

   h) alkoholinius gėrimus nesandariuose buteliuose;

   i) visų rūšių aerozolius;

   y) kitus daiktus, kuriuos draudžiama siųsti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus.

    

  3. Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų atsakomybė ir žalos atlyginimas

   1) Siuntėjas dėl žalos atlyginimo už dingusią pašto siuntą, dingusius, trūkstamus ar apgadintus siųstus daiktus pretenziją gali pareikšti pašto paslaugų teikėjui per šešis mėnesius nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos.

   2) Pretenzijos, pareikštos pasibaigus šio straipsnio 1 dalyje nustatytam terminui, nenagrinėjamas.