SUTARTIS Nr. -2022/02 NR.15

 

DRUSKININKAI                                                                                         2022 m. Vasario mėn. 21 d.

 

UAB ''DRUSVILMA'', įmonės kodas 184590294, atstovaujama direktoriaus Arūno. Trikšio , toliau vadinama ''VYKDYTOJU'', ir ………………………………….…………..

atstovaujama įmonės direktoriaus, …………………………. ……………... toliau vadinama

''UŽSAKOVU'', sudarėme šią sutartį:

 

 1. SUTARTIES OBJEKTAS:

Dokumentų, spaudinių, PVM sąskaitų - faktūrų, siuntų, bukletų priėmimas, dėjimas į

vokus, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas nurodytais adresais, registruojant įteikimą arba be įteikimo registravimo.

 

2.ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI:

2.1. ''VYKDYTOJAS'' įsipareigoja:

2.1.1. Priimti iš ''UŽSAKOVO'' siuntas, dokumentus, PVM sąskaitas - faktūras, išrūšiuoti ir jas pristatyti nurodytu adresu, perdavimo lydraštyje nustatytais terminais.

2.1.2. Pasibaigus siuntų įteikimo terminui informuoti ''UŽSAKOVĄ''apie neįteiktas siuntas

ar kitą svarbią informaciją ne vėliau kaip per 72 val. nuo siuntos įteikimo termino pasibaigimo.

2.1.3. Laikytis dokumentų siuntų priėmimo ir įteikimo gavėjui technologinės instrukcijos

reikalavimų.

2.1.4. Laikytis gautos informacijos konfidencialumo.

2.1.5. Pateikti ''UŽSAKOVUI'' sąskaitą - faktūrą už atliktus darbus, pagal priede

pateiktus įkainius.

2.1.6. ''VYKDYTOJAS'' atsako už siuntų pristatymą tik teisingai nurodytais gavėjo adresais.

2.1.7. Pristatant ''VYKDYTOJUI'' siuntą, visi iškilę pažeidimai sprendžiami pagal

LR pašto įstatymą.

2.2. ''UŽSAKOVAS'' įsipareigoja:

2.2.1. Paruošti ''VYKDYTOJUI'' siuntas su teisingai nurodytais pristatymo adresais.

2.2.2. Mokėti ''VYKDYTOJUI'' už atliktas paslaugas šioje sutartyje numatyta tvarka.

2.2.3. Už kiekvieną uždelstą dieną mokėti ''VYKDYTOJUI'' 0,02 % delspinigių nuo

sąskaitos - faktūros sumos, jeigu nevykdomos sąlygos, numatytos 3.2. punkte.

 

3. ATSISKAITYMO SĄLYGOS:

3.1. Už ataskaitinį mėnesį atliktas paslaugas ''VYKDYTOJAS'' išrašo ''UŽSAKOVUI''

sąskaitą - faktūrą pagal sutarties priede Nr.1 patvirtintus įkainius. Šie įkainiai šalių susitarimu

gali būti koreguojami.

3.2. ''UŽSAKOVAS'' įsipareigoja apmokėti sąskaitą - faktūrą ne vėliau kaip per dešimt

darbo dienų nuo sąskaitos - faktūros gavimo dienos.

 

4.ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ:

4.1. Šalys įsipareigoja šios sutarties galiojimo laikotarpiu laikyti paslaptyje ir neatskleisti

šios sutarties turinio jokiai trečiai šaliai, išskyrus kai tokią informaciją atskleisti reikalauja įstatymas.

4.2. Siuntų pristatymas iš ''UŽSAKOVO'' ''VYKDYTOJUI'' kiekvienu atveju vykdomas

tarpusavio susitarimu.

 

5. SUTARTIES KOREGAVIMAS IR NUTRAUKIMO GALIMYBĖS:

5.1. Bet kokie šios sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti padaryti raštu ir abiejų šalių

pasirašyti.

5.2. Sutartis gali būti nutraukta:

5.2.1. Šalių susitarimu, raštu apie tai įspėjus kitą Šalį prieš 30 dienų,

5.2.2. Vienašališkai, UŽSAKOVO iniciatyva, nesikreipiant į teismą, apie tai įspėjus VYKDYTOJĄ prieš 30 dienų. Iki sutarties nutraukimo Šalys privalo pilnai tarpusavyje

atsiskaityti.

5.3. Jeigu kuri nors šios sutartes nuostata prieštarauja įstatymui arba dėl kurios nors

priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių sutarties

nuostatų. Tokiu atveju šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisingai veiksninga norma,

kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą

 

6. YPATINGOS SĄLYGOS:

6.1. Šalys neatsako už įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu jų negalima įvykdyti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šalių valios, tokių, kaip stichinė nelaimė, valstybinio valdymo institucijų sprendimai, jeigu šalys sutarties sudarymo metu apie šias aplinkybes nieko nežinojo bei negalėjo ir neturėjo numatyti jų atsiradimo.

6.2. Šaliai negalint vykdyti šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų susiklosčius 6.1. straipsnyje

nurodytoms aplinkybėms ar šaliai supratus, kad tokie įsipareigojimai gali būti nevykdomi, praneša kitai šaliai apie tokias susiklosčiusias aplinkybes. Šalys taip pat bendradarbiauja viena su kita, siekdamos sumažinti minėtų aplinkybių pasėkmes.

 

7.SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS:

7.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2024 m.gruodžio mėn.31d.

7.2. Jeigu likus 30 kalendorinių dienų iki sutarties 7.1. punkte nurodyto termino nei viena iš

šalių nepraneša kitai apie sutarties nutraukimą, sutartis laikoma pratęsta dar vieneriems metams. Pratęsimų skaičius neribojamas.

7.3. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią - po vieną

''VYKDYTOJUI'' IR ''UŽSAKOVUI''.


8. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI:

 

8.1. ''VYKDYTOJAS''

UAB''DRUSVILMA''

V. Kudirkos g.45, LT-66120 Druskininkai

Tel/fax (8*313) 5 10 75

Įmonės kodas 184590294, PVM mok.k.LT 845902917

A.s. LT547300010002218444 AB SWED bankas

Įm.reg. Druskininkų sav., reg. Nr. AB 2002 - 19

 

Direktorius Arūnas Trikšys

 

8.2. ''UŽSAKOVAS''